rättsområden

 


 
family.png

Äktenskapsskillnad, vårdnad m.m.

Familjerätten omfattar frågor som t.ex. har med äktenskap och barn att göra. Vi kan hjälpa till med frågor om bland annat vårdnad, boende och umgänge samt med att upprätta till exempel äktenskapsförord. Vidare arbetar vi med bodelningar och tar uppdrag som bodelningsförrättare efter förordnande från tingsrätten. 


handshake.png

Arbetsrätten

Arbetsrätten omfattar en stor mängd lagar som t.ex. Lag om anställningsskydd, LAS, Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL, och Semesterlagen. Både arbetsgivare och arbetstagare kan ha behov av juridisk rådgivning såväl i samband med att anställningsavtal ingås som när anställningar ska upphöra. Regelverket är omfattande och det kan i många sammanhang vara bra att anlita en rådgivare. 


law.png


Misstänkt och brottsoffer

Både den som är utsatt för ett brott och den som är misstänkt för ett brott kan vara i behov av juridisk hjälp. Vi tar oss an uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i denna typ av mål.


Asyl och anknytning

Migrationsrätten omfattar bland annat frågor som har med uppehållstillstånd i Sverige att göra.
Vi företräder personer som söker asyl eller som vill söka uppehållstånd på grund av anknytning till någon anhörig eller på grund av arbete.


Socialrätt

Genom lagen om vård av unga (LVU), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) kan personer omhändertas mot sin vilja. I denna process är vi behjälpliga som biträde vid handläggningen och processen i domstol.


rattshjalp.png

Rättsskydd

Vid rättsliga tvister med en annan person, finns det i vissa fall rättskydd i din hemförsäkring, där du kan få ersättning för en del av dina kostnader upp till 80%. Rättsskyddet täcker dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud och rättegångskostnader.


rattsskydd.png

Rättshjälp

Om du saknar hemförsäkring kan du ibland ansöka om rättshjälp från staten och detta beslut grundar sig på din årsinkomst, som inte får överstiga 260.000 kr/år. Rättshjälpen täcker dina kostnader mellan 60-100%, upp till 100 timmars arvode för ditt ombud. Om du blir beviljad statlig rättshjälp får du själv betala 2-40 % av dina rättsliga kostnader. Det första rådgivningsmötet får du betala själv och då förklarar juristen mer om hur rättsskyddet och rättshjälpen fungerar.